Ola markedskommentar

Markedskommentar

Her holder vi deg oppdatert på strømmarkedet fra måned til måned med markedskommentar fra vår kraftanalytiker Ola!

Markedskommentar for mai

Mai er tilbakelagt og spotprisene har variert en del gjennom denne måneden. Innledningsvis så vi lave priser for områdene i Sør-Norge, før vi fikk en gradvis økning og høyere priser helt mot slutten.

Høytrykk og temperaturer på 4 – 5 grader over normalen satte fart på snøsmeltingen som igjen la press på produksjonen, og da i neste omgang spotprisene.

Det meste av smeltevannet kan lagres i større magasiner, men en god andel er uregulerbart tilsig ved elvekraft, og må produseres med det samme, slik at det ikke går tapt.

I slike perioder hvor høy produksjon kombineres med lavt forbruk samt en del vind, gir det et stort press på prisene.

Strømpriser

Tabellen under viser gjennomsnittlig strømpris i mai og prosentvis endring fra april i parentes. Prisene er oppgitt i øre pr. kilowattime inkl. mva. for alle prisområder utenom Nord Norge:

 • Østlandet (NO1): 46,6 (-38%)
 • Sørlandet (NO2): 60,2 (-19%)
 • Midt - Norge (NO3): 27,3 (-62%)
 • Nord - Norge (NO4): 21,9 (-56%)
 • Vestlandet (NO5): 47,4 (-41%)

Hva er forventningen fremover?

For juni venter markedet et løft, og en gjennomsnittlig strømpris på rundt 80 øre for de sørlige prisområdene, mens lenger nord ventes en spotpris i området 45 øre.

Bakgrunnen for denne prisdifferansen er koblingen fra Nord – Norge til Sverige der sistnevnte i stor grad setter prisene.

Gjennom mai har vi også sett kortere perioder med svært lave og negative priser. Dette oppstår som følge av høy produksjon av sol og vind i Danmark, Tyskland, og Nederland, kombinert med lavt strømforbruk.

I disse periodene vil vi da få import inn til Sør - Norge, og når vi da i tillegg har lavt forbruk i vårt hjemmeområde, og en del uregulert vannkraftproduksjon så får vi et stort press og kollaps i prisene.

Med den tette kobling fra Sør - Norge til kontinentet, og lavt forbruk begge steder så vil vi også framover se utslag av slikt prispress eksempelvis i helger.

Slik blir sommeren

Ser vi lenger fram mot perioden juli, august, og september ved 3. kvartal så ventes prisene på Sørlandet (NO2) å stige noe til i området 85 – 90 øre.

For Østlandet (NO1) ventes prisene å ligge noe lavere ved rundt 70 øre. Prisdifferansen her skyldes at overføringsforbindelsene ved kabler til kontinentet går ut fra NO2 og dette området er derfor tettest koblet på Danske og Tyske strømpriser.

Strømprisene på kontinentet påvirkes i tillegg av gassprisene, og der har vi sett et løft på 15 – 20% den siste tiden.

Forbruksavgiften øker 1.april hvert år

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge. Denne avgiften kalles forbruksavgift eller elavgift. Nettselskapene i Norge har ansvar for å kreve inn forbruksavgiften på vegne av staten. Avgiften reduseres i perioden januar til mars, og øker igjen i perioden april-desember.

Mange opplever dette som en prisøkning på nettleien hvert år, men dette er normal praksis for å redusere avgiften i de kaldeste månedene i året. Du vil derfor se en økning/endring i nettleien på fakturaen din for april som kommer i mai hvert år.

Arkiv markedskommentarer

April 2024

Markedskommentar for april

Spotprisene for april måned viste seg å variere en del for de tre sørligste prisområdene (NO1, NO2, og NO5). Gjennomgående mildt vær i første halvdel av måneden resulterte i lavere spotpriser.

Gjennom siste del av måneden falt temperaturene tilbake igjen som følge av høytrykk, og med økt strømforbruk steg spotprisene ganske raskt. 24. april så vi eksempelvis timepriser opp mot 250 øre inkl. mva.

De nordlige prisområdene ved NO3 og NO4 fikk mye av den samme effekten med stigende spotpriser gjennom måneden.

Lavere fyllingsgrad i vannmagasinene nordover, og begrenset produksjon bidro til at spotprisene i disse områdene i stor grad koblet seg på prisnivået i Sør - Norge.

Strømpriser

Tabellen under viser gjennomsnittlig strømpris i april og prosentvis endring fra mars i parentes. Prisene er oppgitt i øre pr. kilowattime inkl. mva. for alle prisområder utenom Nord Norge:

 • Østlandet (NO1): 75,2 (-11%)
 • Sørlandet (NO2): 74,8 (-12%)
 • Midt - Norge (NO3): 72,7 (-5%)
 • Nord- Norge (NO4): 49,3 (-11%)
 • Vestlandet (NO5): 79,9 (-7%)

Hva er forventningen fremover?

For mai venter markedet en gjennomsnittlig strømpris på rundt 65 øre for de sørlige prisområdene, mens lenger nord ventes en spotpris i området 55 øre.

For Sør – Norge er dette i tråd med tidligere forventninger, men lenger nord er prisforventningen økt nettopp som følge av lave nivåer i vannmagasiner og redusert kjernekraftproduksjon i Sverige og Finland med bakgrunn i vedlikehold.

Slik blir sommeren

For perioden juni, juli og august ventes prisene på Sørlandet (NO2) å stige noe og ligge i området 75 – 80 øre. For Østlandet (NO1) ventes prisene å ligge noe lavere ved 60 – 65 øre. Grunnen til denne differansen er at alle overføringsforbindelsene til kontinentet går ut fra NO2, og dette området er tettest koblet på Danske og Tyske strømpriser.

Det kalde og tørre været gjennom siste del av april / inngangen til mai kombinert med mindre vind gjør at magasinfyllingene reduseres, og vi blir i større grad knyttet til kontinentet. Det positive ved dette er at vi i perioder der det er produksjonsoverskudd av strøm ved vind og sol, så smitter dette også inn hos oss.

Vi ser noen tydelige eksempler på dette i timer med null og negative priser på strømmen. Dette kan selvsagt også slå motsatt vei i timer med underskudd der prisene brått kan få et oppsving i prisene, men risikoen for de høyeste prisene faller i og med at fyringssesongen er avsluttet.

Forbruksavgiften øker 1.april hvert år

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge. Denne avgiften kalles forbruksavgift eller elavgift. Nettselskapene i Norge har ansvar for å kreve inn forbruksavgiften på vegne av staten. Avgiften reduseres i perioden januar til mars, og øker igjen i perioden april-desember.

Mange opplever dette som en prisøkning på nettleien hvert år, men dette er normal praksis for å redusere avgiften i de kaldeste månedene i året. Du vil derfor se en økning i nettleien på fakturaen din for april som kommer i mai.

Mars 2024

Markedskommentar for mars

Vi er ferdige med mars måned, og halvveis inn i april som forøvrig burde tilsi langt varmere vær enn det vi har sett de siste dagene.

Temperaturene for mars har gjennomgående ligget et stykke over normale nivåer for Sør - Norge.

Til tross for dette har strømforbruket for husholdningskunder på nasjonal basis holdt seg godt, og vi har sett en reduksjon på kun 3% fra februar til mars.

Forklaringen på dette er til en viss grad knyttet til at strømprisene, og da spesielt for Sør – Norge sin del som har holdt seg et godt stykke under det vi har sett ved inngangen til året.

Tabellen som under viser gjennomsnittlig strømpris i mars, og prosentvis endring fra februar i parentes.

Prisene er oppgitt i øre pr. kilowattime inkl. mva. for alle prisområder utenom Nord Norge:

 • Østlandet (NO1) 84,6 (+1%)
 • Sørlandet (NO2) 84,6 (+2%)
 • Midt - Norge (NO3) 76,5 (+22%)
 • Nord- Norge (NO4) 55,4 (+34%)
 • Vestlandet (NO5) 86,1 (+1%)

Vi har fått en del nedbør gjennom mars måned slik at magasinfyllingen ved vann og snø i sum ligger rundt normale nivåer.

Men ressursene er ulikt fordelt på landsbasis slik at vi i nord - Norge ser et større underskudd sammenlignet med Sør – Norge.

Dette vil påvirke spotprisene framover i nordlige områder.

Hva er forventningene fremover?

Utsiktene for resten av april tilsier en kaldere, og tørrere værtype som vil gi en viss økning i strømforbruket. Når vi i tillegg får redusert vind blir resultatet økt trekk fra magasinene.

I en slik situasjon blir vi i større grad knyttet til kontinentet ved kabelforbindelsene mot Danmark / Tyskland, og i en del timer får vi kontinentale priser også inn i Sør – Norge.

Det positive ved dette er at vi i perioder der det er produksjonsoverskudd av strøm ved vind og sol så smitter dette inn også inn hos oss.

Vi ser noen tydelige eksempler på dette i timer med null og negative priser på strømmen. Dette kan selvsagt også slå motsatt vei i timer med underskudd der prisene brått kan få et oppsving.

Spotprisene ligger for øyeblikket i området 60 øre /kWh inkl. avgifter før Sør Norge sin del. Forventingen framover er at prisene vil ligge i området 60 – 70 øre, men det vil komme enkelte dager og timer med større utslag.

Februar 2024

Markedskommentar for februar

Februar er tilbakelagt, og vi er på god fart inn i mars som er første vårmåned. Første del av februar var preget av lave temperaturer før vi etter hvert fikk mer normalisering av temperatur og nedbør.

Sett i forhold til strømforbruk medførte dette at måneden under ett ga et relativt høyt strømforbruk for de fleste av våre kunder. Strømforbruket i februar 2024 er imidlertid ned 19% sammenlignet med januar 2024 som var en svært kald måned.

Fall i strømprisen

Tabellen som under viser gjennomsnittlig strømpris i februar, og prosentvis endring fra januar i parentes.

Prisene er oppgitt i øre pr. kilowattime inkl. mva. for alle prisområder utenom Nord Norge.

 • Østlandet (NO1): 83,8 (-27%)
 • Sørlandet (NO2): 83,2 (-23%)
 • Midt–Norge (NO3): 62,7 (-22%)
 • Nord Norge (NO4): 41,5 (-7%)
 • Vestlandet NO5): 84,8 (-25%)

Godt med nedbør de siste ukene har ført til et oppsving ved fyllingsgrad i vannmagasinene for Sør-Norge, og sammen med stigende temperaturer bidratt til fallende strømpriser.

Overgangen til mars var preget av høyere temperaturer enn normalt, og priser rundt 80 øre, men høytrykk og fallende temperaturer nå i fortsettelsen bidrar til fallende fyllingsgrad, og vil gi et løft i spotprisene.

Noe av den Svenske og Finske kjernekraften er for tiden ute for vedlikehold, og dette påvirker også spotprisene.

I tillegg til værforhold som over påvirkes også strømprisene i Norden av prisene på kontinentet. Etter en lengre periode med fallende gasspriser, og da også fallende Tyske strømpriser ser vi nå en viss økning i disse nivåene.

Hva er forventningen fremover?

Spotprisene ligger for øyeblikket i området 90 øre /kWh inkl. avgifter før Sør Norge sin del. Forventingen framover er overgang til mer lavtrykk, og at prisene gradvis vil falle mot 80 øre, men det vil sannsynligvis komme enkelte dager og timer med større utslag.

Januar 2024

Markedskommentar for januar

Vi fikk en værmessig svært brutal start de to første ukene i 2024 der kombinasjonen store snømengder, voldsom kulde, og i tillegg sterk vind i perioder førte til unntakstilstander i Sør – Norge.

Det kalde været medførte at strømforbruket for våre kunder i Sør-Norge i gjennomsnitt økte med 12% denne måneden sammenlignet med desember 2023 som også var en svært kald måned. Gjennomsnittlig temperatur for januar endte hele 3,9 grader under normalen for Sør - Norge, og 3,3 grader under normalen for Sørøst – Norge.

Strømstøtten gir en god beskyttelse mot høye strømpriser, men dekker ikke økning i strømforbruket slik vi ser i januar. Resultatet blir derfor en økt strømregning for de fleste kunder for januar 2024. Les mer om fakturaøkningen her!

Hvordan preget været strømprisen?

Fram til midten av januar var været i Norden preget av svært lave temperaturer som følge av stabilt høytrykk, og kald luft fra nord-øst. Kombinasjonen høytrykk, og økt strømforbruk hos kundene krevde høy vannkraftproduksjon. Resultatet var en solid reduksjon i vannmagasinfyllingene gjennom denne perioden for å sørge for tilstrekkelig strømproduksjon.

I tillegg til høy produksjon i Norge hadde vi en god del import av strøm via kabelforbindelsene til kontinentet, og da i hovedsak fra Danmark og Tyskland i denne perioden.

Som følge av svakt fallende gasspriser, og begrensede strømpriser på kontinentet i samme periode unngikk vi svært høye strømpriser for Norge sin del.

Snittprisen for januar endte på

 • 108 øre for Sør - Norge
 • 115 øre for Sørøst – Norge

  (Priser inkl. mva.)

Spotprisene ligger for øyeblikket i området 125 øre /kWh inkl. avgifter for Sør-Norge sin del. Forventingen framover er høytrykk, og at prisene vil holde seg i dette området videre ut februar, men det kan komme enkelte dager og timer med større utslag.

Desember 2023

Gjennomgående kaldt vær i november måned førte til at strømforbruket for husholdningskundene i Sør-Norge økte med 32% sammenlignet med oktober som før øvrig også var en svært kald måned. Sammenligner vi med november 2022 så er økningen på hele 52%.

Fram til midten av desember var været i Norden preget av en kald værtype som følge av stabilt høytrykk, og vind fra nord-øst. Kombinasjonen høytrykk, lavere vindkraftproduksjon, og økt strømforbruk hos kundene krevde økt vannkraftproduksjon. Resultatet har vært en solid reduksjon i vannmagasinfyllingene for å sørge for tilstrekkelig strømproduksjon.

Økningen i strømforbruket har i denne perioden løftet spotprisen, og vi har enkelte dager med riktig kaldt vær sett døgnpriser opp mot 2 kr i Sør-Norge. Kaldt vær over lengre perioder har også løftet spotprisene i Nord – Norge.
Siste del av desember preges imidlertid av væromslag med et skifte til lavtrykk fra vest med fuktige luftmasser som treffer Norden. Mildere vær, og en god økning i nedbør senker forbruket, og gir et etterlengtet påfyll i vannmagasinene. Romjulen er tradisjonelt en periode med skifte værtype, og spørsmålet nå er om vi får retur til kaldere værtype inn i januar.

Vi har de siste ukene sett kaldere vær også på kontinentet, og siden mye av oppvarmingen i Europa er basert på fyring med gass har vi som følge av dette sett økt trekk fra gasslagrene. Fyllingsgraden lå i november på nær 100%, og til tross for lagertrekk i desember er fyllingsgraden allikevel over 90%. Prisene på gass påvirker strømprisene på kontinentet og i Norden, og gassprisene har vært under press som følge av redusert etterspørsel fra blant annet Asia. Lavere gass og strømpriser på kontinentet har i perioder gitt økt import av strøm til Norge via kabelforbindelsene.

Prisene i spotmarkedet ligger for tiden på rundt 120 øre inkl. avgifter. Forventingen er at prisene vil reduseres svakt inn mot januar, men at vi deretter får et begrenset løft opp til 120 øre igjen i februar før nivået deretter ventes å falle inn mot våren.

For 2024 svekkes den nasjonale strømstøtten noe ved at innslagspunktet økes fra 87,5 til 91,3 øre / kWh. Som kunde godskrives du 90% av den delen av strømprisen som går over dette nivået. Selv om spotprisene svinger en god del på dag- og timenivå har du som kunde allikevel en god beskyttelse i denne strømstøtten.

November 2023

Vi har lagt oktober bak oss, og det kalde været bidro til et betydelig økning i strømforbruket for husholdningskunder i Sør - Norge. Sammenlignet med september måned løftet strømforbruket seg med 62%.

Vi er nå midtveis i november som er siste høstmåned, og inne i den delen av året der strømprisene normalt løfter seg inn mot vinteren.

Vi har tidligere i år sett store prisforskjeller i Norge der spesielt Sør - Øst Norge ved NO1 tidvis har hatt betydelig lavere strømpriser sammenlignet med Sør - Vest Norge (NO2). Disse prisforskjellene er nå visket ut slik at vi nå og framover ser likere strømpriser mellom de ulike områdene i Sør - Norge.

Dette styrer prisene

Det er i stor grad fyllingsgraden i vannkraftmagasinene som fastsetter strømprisene framover, og ressurssituasjonen der ligger for øyeblikket rundt normalnivå for årstiden. Den situasjonen vi så tidligere i år med stort overskudd av vann spesielt i Sør - Øst Norge er derved normalisert ved at overskuddsvannet er kjørt gjennom kraftverkene for produksjon av strøm.

I tillegg til dette har gasspriser og vindkraftproduksjonen i Nord Europa stor påvirkning på strømprisene i Sør / Øst Norge. Dette som følge av kabelforbindelser med utlandet. Fyllingsgraden i gasslagrene i Europa ligger nå rundt 100% slik at man derved er godt rustet for vinteren, men mye avhenger av om vi står foran en kald eller mild vinterperiode.

Strømprisen fremover

Prisene i spotmarkedet ligger for tiden på rundt 120 øre inkl. avgifter som er langt lavere sammenlignet med situasjonen for ett år tilbake. Forventingen framover er at prisene vil reduseres noe inn mot desember / januar som følge av svakt stigende temperaturer, men at vi deretter får et løft til 130 øre i februar før prisene ventes å falle inn mot våren. Temperatur og endringer i gassforbruket på kontinentet vil kunne påvirke denne prisutviklingen.

Strømstøtten beregnes nå basert på ditt strømforbruk målt time for time, og slår inn ved 87,5 øre / kWh. I forslag til statsbudsjett for 2024 er dette nivået foreslått økt til 91,3 øre / kWh. Som husholdningskunde har du en god beskyttelse i Strømstøtten som dekker 90% av den delen av strømprisen som går over dette nivået.