Avtalevilkår Coop Strømavtale

Avtalevilkår Coop Strømavtale

PARTENE

Leverandør:

Navn: Å Strøm AS

Adresse: Kjøita 18, 4630 Kristiansand S

Organisasjonsnummer:982 974 062

LEVERANSESTED

Avtalen leveres på bestilt adresse

PRODUKT OG PRISER

PRODUKT

Produktnavn:Å Spotpris - Coop

Avtaletype:Spotpris time for time, se nærmere om pris nedenfor

Plusskunde:Kunden krediteres områdepris per kWh time for time for strøm
 som mates ut på nettet

Med denne spotprisavtalen betaler du for ditt forbruk og tilhørende spotpris time for time for ditt prisområde. Kostnaden vil da variere med forbruk og spotprisen time for time. Det er fem prisområder (NO 1-5) i Norge, og det kan være betydelig forskjeller i spotpris i de forskjellige prisområdene. Variabler som nedbør, vind, temperatur og forbruk i området vil påvirke spotprisen. Spotprisavtaler er avtaler med høyest risiko for prissvingninger, og vil i perioder være enten dyrere eller billigere enn fastprisavtaler.

PRISER

Produkt spot: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool)
 time for time pluss merverdiavgift

Fastbeløp: Kr 29 per målepunkt per måned inklusive merverdiavgift

Påslag: 3,80 øre per kWh inklusiv merverdiavgift og elsertifikater

Eventuell prisgaranti: Fastbeløp og påslag er garantert i 30 dager

Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se punkt 6.

AVTALENS VARIGHET

Varighet: Avtalen løper inntil den sies opp. Oppsigelse må skje skriftlig til Å Strøm

kundesenter www.astrom.no/no/kundeservice/kontakt

Bindingstid: Ingen

PRODUKT-/TJENESTESPESIFIKKE BETINGELSER

4.1FAKTURERING

Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk i samsvar med gjeldende regelverk.

4.2BETALINGSBETINGELSER

Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato, månedlig

E-faktura: Gebyrfritt

Papirfaktura: Kr 8,40 per papirfaktura

Dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal kunden varsles skriftlig og gis 14 dagers betalingsfrist. Dersom kunden innen den tid ikke har betalt skyldig beløp, kan Å Strøm heve avtalen ved melding til kunden.

Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Å Strøm har på kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

4.3SÆRLIGE VILKÅR

Når kunden uttrykkelig har anmodet om direkte oppstart, eller bestilling tilbake i tid, er kunden forpliktet til å betale for forbruket inntil kunden sier opp eller benytter angreretten, se punkt 11 nedenfor.

4.4.SAMTYKKER FOR KOMMUNIKASJON OG VALG AV KOMMUNIKASJONSKANAL

Dersom Å Strøm har behov for å gi kunden viktig informasjon om avtalen, slik som lovpålagte prisvarslinger, endringer i avtalevilkår eller lignende, vil valgt kommunikasjonskanal bli benyttet. Kunden kan selv velge sin foretrukne kanal for kommunikasjon. Dersom kunden ikke har foretatt et valg, vil Å Strøm benytte e-postadressen og telefonnummeret som ble registrert ved avtaleinngåelse.

Kundeundersøkelser: For å få tilbakemeldinger som kan benyttes til læring og forbedring av kundeopplevelsen, ønsker Å Strøm med jevne mellomrom å sende ut kundeundersøkelser. Til dette formålet benytter Å Strøm kvalitetssikrede tredjepartssytemer for datainnhenting. Deltakelse på kundeundersøkelser er frivillig, og kunden kan når som helst trekke tilbake samtykket.

Nyhetsbrev: Å Strøm ønsker å gi sine kunder et best mulig utgangpunkt for å mestre strømhverdagen. I nyhetsbrevene fra Å Strøm er det nyheter og informasjon om strømrelaterte temaer, samt nyheter og informasjon om tilsvarende eller tilknyttede varer og tjenester. Dette gjelder kun Å Strøm sine egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem kundeforholdet bygger på (jfr. Markedsføringsloven og Personopplysningsloven (GDPR).

Kunden kan når som helst trekke tilbake samtykket eller melde seg av nyhetsbrev på første mottatte brev. En avmelding av nyhetsbrev vil ikke berøre informasjon som gjelder pris, forbruk, faktura eller annen viktig informasjon vedrørende kundeforholdet.

Generelle vilkår

PARTENES PLIKTER VED BESTILLING – TIDSPUNKT FOR OPPSTART

Kunden skal gi de opplysninger om anlegget som Leverandøren trenger for at avtalen skal kunne inngås, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID og e-postadresse/mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på Kunden.

Ved vurdering av kredittverdighet, kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer

Hvis inngåelse av denne avtalen innebærer skifte av strømleverandør, skal Leverandøren på vegne av Kunden iverksette et leverandørskifte og Kundens eksisterende strømavtale opphører, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør for eventuelle konsekvenser av oppsigelse, for eksempel dersom oppsigelsen utløser bruddgebyr etter den tidligere avtalen.

Leverandøren plikter å levere elektrisk strøm i henhold til kundens løpende behov. Kunden plikter å betale for den leverte strømmen i henhold til denne avtalens betingelser.

I de tilfeller Kunden har 14 dager angrerett, dvs. når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, (se punkt 11), kan ikke startdato for levering av strøm under avtalen være før angrefristperioden har utløpt, med mindre Kunden uttrykkelig ber om at oppstart av leveringen skal påbegynnes før angrefristen har utløpt. Hvis Kunden ber om slik førtidig oppstart, vil Kunden være ansvarlig for kostnader i angrefristperioden dersom kunden senere benytter angreretten, se punkt 11.3 iii) annet avsnitt.

 1. FAKTURERING AV NETTLEIE

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester.

 1. FEIL MED MÅLING ELLER AVREGNING
  1. Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved feil ved måledata, feil håndtering av måledata, faktureringsfeil, eller feil på måleren, kan leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.
  2. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og i utgangspunktet ikke ut over den alminnelige foreldelsesfristen for krav på 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.
  3. Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

 1. FLYTTING

Dersom kunden flytter, vil denne avtalen følge Kunden til nytt leveransepunkt (nytt målepunkt-ID), forutsatt at Kunden melder flytting til Leverandøren. Partene kan likevel gjensidig si opp avtalen i tråd med avtalens punkt om oppsigelse.

 1. OPPSIGELSE AV AVTALEN

Dersom avtalen ikke har en særskilt avtalt bindingstid, kan avtalen sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel. Oppsigelse vil skje automatisk dersom Kunden inngår avtale om strømleveranse med en annen strømleverandør. Oppsigelse fra leverandørens side forutsetter saklig grunn.

Avtale med prisgaranti kan ikke sies opp av leverandøren i perioden med prisgaranti.

 1. AVTALEN KAN OVERDRAS AV LEVERANDØREN

Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje, og Kunden kan uansett si opp avtalen med 14 dagers varsel fra det tidspunktet overdragelsen skjer.

 1. ANGRERETT

Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra når Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke Leverandørens angrerettskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Angrefristen anses overholdt dersom kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, så meldingen bør derfor sendes skriftlig.

Konsekvenser ved bruk av angrerett:

Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig strømleveranse og Leverandørens plikt til å levere strøm.

Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen og Kunden fortsetter som kunde hos sin forrige leverandør.

Hvis Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager er utløpt, og deretter har brukt angreretten, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til tidspunktet da kunden underrettet Leverandøren om ønsket om å gå fra avtalen. I slike tilfeller hvor leveransen har startet, vil Kunden bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Dette punktet gjelder også der Kunden melder innflytting tilbake i tid og Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av leveransen fra innflytting.

 1. ENDRINGER I PRIS OG VILKÅR

Leverandøren kan foreta endringer i avtalte priselementer og andre vilkår i denne avtalen. Eventuell endring i priselementer eller andre vilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at direkte varsel er sendt Kunden. Varselet skal sendes til Kunden på den måten kunden har valgt (SMS og / eller e-post, eventuelt ordinær post), se punkt 1.

Leverandøren har ikke adgang til å endre priselementer med avtalt prisgaranti før etter at garantiperioden har utløpt.

 1. TVISTER

Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten inn for Elklagenemnda (kostnadsfritt for Kunden), eller bringe saken inn for domstolene. Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.

Generelle vilkår (kap. 5 -13) er hentet fra Fornybar Norges mal for standard timesspotavtale forbruker – revidert februar 2023.